Fotografie 1913-1945

Rada Miejska 1916. [Radni m. Częstochowy 1914-16] Ze zb. Muzeum Częstochowskiego. Fot. W. Wesołowski

 

Członkowie Rady Miejskiej. Nadruk na awersie fotografii „Radni m. Częstochowy swemu prezesowi d-rowi Józefowi Marczewskiemu w dowód uznania jego działalności i na pamiątkę wspólnej pracy dnia 22 XI 1916” Siedzą (od lewej): 1. Edward Kohn (1848-1927), lekarz, społecznik, 3. ks. Leopold Wojak (1867-1962) proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, 4. ks. Marian Nassalski (1860-1942), proboszcz parafii św. Barbary, działacz oświatowy, 6. Józef Marczewski (1870-1944), lekarz, prezydent m. Częstochowy, 7. Wacław Płodowski (1881-1939), dyrektor gimnazjum, 9. Nachum Asz (1858-1936), rabin gminy żydowskiej, II rząd: 3. Ignacy Berneck (1858-1918) inżynier, przemysłowiec, burmistrz m.Częstochowy, 4. Edward Brühl (1877-1938), działacz strażacki i sportowy, 5. Ignacy Tomczyk (1860-1923), farmaceuta, właściciel Hotelu „Angielskiego” („Polonia”), społecznik, 8. Stanisław Nowak (1874-1940), lekarz, pedagog, prezes Rady Miejskiej. III rząd: 1 Markus Gradstein (ok. 1861-1915), właściciel kantoru ekspedycyjnego, 7. Henryk Markusfeld (1853-1921), przemysłowiec, społecznik, 9. Józef Ficenes (1868-1939), przedsiębiorca, ławnik magistratu. Radnymi w tym okresie byli jeszcze: Korneliusz Pietrzykowski, Marian Jurakowski, Wiktor Jabłoński, Gustaw Kohn, Jan Langner, Stanisław Butkiewicz, Bernard Cymbler, Mieczysław Kokowski, Stanisław Helman, Konstanty Sułczyński, Kazimierz Szwede, Józef Więcławski, Adolf Jaquesson, ks.Marian Fulman.

„W lipcu 1915 władze okupacyjne niemieckie rozwiązały Radę Miejską [...]. Nowa Rada Miejska powstała [w 1916 r.] drogą nominacji; składała się ona z 24 osób, prezesem jej został mianowany dotychczasowy prezes Rady Miejskiej, funkcjonującej od sierpnia 1914 r. dr Józef Marczewski[...].  Dyskusje na posiedzeniach Rady były jałowe i bezbarwne, rzadko zapadała jakaś uchwała, którą by cechowała nuta opozycyjna wobec władz okupacyjnych; w ogóle w dziejach miasta Rada ta nie odegrała żadnej poważniejszej roli, charakter jej był raczej dekoracyjny; tę bezbarwność ówczesnej Rady można by do pewnego stopnia usprawiedliwić tą okolicznością, że rok 1916 był tym rokiem wojny, który bym nazwał rokiem przygnębienia i niewiary. Rada Miejska poza grupą żydowską składała się w olbrzymiej większości z tzw. pasywistów, to też pracę jej charakteryzowała duża powściągliwość w sprawach politycznych [...]. Ton Radzie Miejskiej nadawał jej prezes dr Józef Marczewski, wcale dobry mówca i dobry kierownik obrad”.

 

Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. III, Częstochowa 1994, s. 8, 9

 

 

Władze Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy. [img 155]. Ze zb. Muzeum Częstochowskiego. Fot. S. Trzciński

 

Władze Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy. Częstochowa, około 1912 r. Siedzą (od lewej): Edward Kohn (1848-1927), lekarz, członek Komitetu Nadzorczego, Mieczysław Zborowski? (1851-1921), prezes Komitetu Nadzorczego, Ignacy Tomczyk (1860-1923), prezes dyrekcji, Henryk Markusfeld (1853-1921), członek dyrekcji, Henryk Friede, członek Komitetu Nadzorczego. II rząd: 1. Korneliusz Pietrzykowski (ok.1859-1937), członek Komitetu Nadzorczego, 2. Jan Ozgowski (1858-1921), 3. Markus Gradstein (1860-1915), członek Komitetu Nadzorczego, 4. Stanisław Szaniawski księgowy, 5. Karol Wolfke (1854-1932), budowniczy, III rząd: 1. Józef Marczewski (1870-1944), członek Komitetu Nadzorczego, 2. Lucjan Gładysz, zastępca dyrektora, 5. Stanisław Helman (1868-1935), zastępca dyrektora, NN. W medalionach: w lewym rogu – Józef Ficenes (1868-1939) członek dyrekcji, w prawym – Teofil Fiszer (1851-1925), członek Komitetu Nadzorczego.

Towarzystwo Kredytowe miasta Częstochowy zostało utworzone w 1898 r. Jego statut wzorowany był na statucie Towarzystwa Kredytowego miasta Warszawy. Pierwsze operacje finansowe rozpoczęło w 1899 r., udzielając pożyczek hipotecznych. Do 1914 r. Towarzystwo udzieliło pożyczek na sumę 4800 tysięcy rubli. Utworzyło też fundusz na budowę własnej siedziby; do 1914 r. zebrano na nim ponad 36 tysięcy rubli. W pierwszych latach funkcjonowania Towarzystwa  prezesem dyrekcji był Hubert Dębski, a dyrektorami Ignacy Tomczyk i Henryk Markusfeld. W latach 1899-1914 naczelnikiem biura był Feliks Szaniawski. Do wybuchu I wojny światowej siedziba Towarzystwa znajdowała się przy ulicy Panny Maryi (aleja NMP) 55.

 

 

 

 

 

 

 

sponsorzy